Address:268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Telephone:0571-86971812

Postcode:310029


Institute of Translational Medicine, Zhejiang University
Address: 268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel: 0571-86971812 / 0571-88981576

Wechat Public